REGULAMIN OŚRODKA

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu zapewnimy Państwu pełne zadowolenie i komfort wypoczynku.

Regulamin obowiązujący w ośrodku BALTICUS

§ 1
Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. Cena na pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
§2
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
§ 3
Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Niezdanie domku do godziny 10.00 skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Istnieje mozliwość wcześniejszego zakwaterowania (od godz. 12-ej) oraz późniejsego wymeldowania (do godz.14-ej). Opcje takie są dodatkowo płatne i wymagają wcześniejszego ustalenia z włascicielem obiektu (min w przeddzień przyjazdu). Usługi ograniczona ilościowo.
§ 4
Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-7.00.
§ 5
W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu będącego na wyposażeniu domków. Należy niezwłoczne powiadamiać właścicieli o powstałych szkodach czy awariach.
§6
Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z winy osób wynajmujących oraz osób odwiedzających. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
§ 7
Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu, świeczek, używania urządzeń typu grill elektryczny oraz smażenia ryb w domkach.

Domki są ogrzewane. Stosowanie grzałkek, termowentylatorów, grzejników elektrycznych dozwolone jest tylko za zgodą osoby zarządzającej obiektem po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego.  

Złamanie tego zakazu będzie skutkować dopłatą w kwocie 500 zł.
§ 8
Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody.
§9
Samochody należy parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking dla naszych gości jest bezpłatny. Przewidziano jedno bezpłatne miejsce parkingowe na domek. Miejsce parkingowe na każde kolejne auto płatne 10zł za dobę. Ilość miejsca parkingowych jest ograniczona dlatego mozliwość zaparkowania drugiego auta należy uzgodnić podczas rezerwacji.
§ 10
Za pobyt dodatkowych osób pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za dobę (mozliwość zakwaterowania kolejnych osób należy ustalić z właściecielem ośrodka przed przyjazdem).
§11
Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka. W zdawanym domku powinny być wyniesione śmieci oraz umyte naczynia.

§12
Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych(rodziców lub opiekunów).
§13
Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka .

Za nocowanie osoby niezgłoszonej pobierana będzie opłata w wysokości 300zł/dobę.

§14
Do naszego ośrodka nie przyjmujemy zwierząt.
§15
Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządców obiektu obiektu.
§16
Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi/zarządcy ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.
§17
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
§18
Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
§19
W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200,00 złotych.
§20
Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji.
§21
Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów głównych na terenie ośrodka.
§22
W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
§23
Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Balticus.pl oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.

§24

Zabrania się zaśmiecania/zanieczyszczania ośrodka. 
Dodatkowe opłaty:
W cenę najmu nie jest wliczona opłata klimatyczna pobierana w dniu przyjazdu (opłata wg Uchwały Rady Gminy Postomino).
W dniu przyjazdu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł  za pranie pościeli oraz kaucja zwrotna w wysokości 200 zł.
Przed wyjazdem może być naliczona opłata za energię elektryczną wg wskazania licznika.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW


Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz jazdy rowerem i gry w piłkę nożną 
Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
Na terenie Placu Zabaw Zabrania się Wchodzenia na Dachy i Zewnętrzne górne i dolne elementy konstrukcji 

 

 


REGULAMIN KOMPLEKSU BASENOWEGO 

 

1. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości. Przyjmuje się,
iż z chwilą wejścia, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
3. Na basenie obowiązuje stosowanie czystego obuwia basenowego.
4. Przed skorzystaniem z basenu należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem.
5. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.
6. Każdy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji
stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników.
7. Użytkownicy mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz wszelkich innych rzeczy
znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek
nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku
nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną
odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
8. Wszyscy Użytkownicy znajdujący się na terenie kompleksu basenowego są zobowiązani do bezwzględnego
podporządkowania się nakazom pracowników obiektu oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na tablicach
ostrzegawczych.
9. Pracownik Ośrodka uprawniony jest do wydania odmowy korzystania z basenu Użytkownikom, którzy postępują wbrew
postanowieniom Regulaminu. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju,
a tym samym uprawnia pracowników Ośrodka do wezwania policji.
10. Pracownik Ośrodka może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z basenu w przypadku zaistnienia
nagłej konieczności np. w sytuacji przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników, w razie pilnej potrzeby
czy nieprzewidzianej sytuacji, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.
11. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody
w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
12. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun
grupy.
13. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
14. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osoby dorosłej.
15. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:

 

 palenia tytoniu,
 wnoszenia elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności w szklanych opakowaniach,
 używania łatwo tłukących się szklanych pojemników,
 spożywania przyniesionej ze sobą żywności i napojów w szklanych opakowaniach,
 wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych lub środków ograniczających ocenę sytuacji,
 plucia, żucia gumy i innego zanieczyszczenia basenu i wody,
 rezerwowania stolików i leżaków,
 zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi,
 uszkadzania, niszczenia i brudzenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo
 biegania, skoków do wody i wpychania do wody innych Użytkowników, a także wszelkie inne zachowania
zagrażające bezpieczeństwu,
 przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających
lub zakłócających ocenę sytuacji,
 wszczynania fałszywych alarmów,
 wchodzenia na balustrady oraz na urządzenia służące do innych celów,
 korzystania z atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 przeszkadzania lub uniemożliwiania innym Użytkownikom normalnego korzystania z obiektu,
 pozostawiania małych dzieci bez opieki.
16. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:
 są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych
 chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu
 posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje
 cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne
 są uczulone na środki dezynfekujące
 cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
 posiadają dolegliwości układu wydalania.

 

17. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży
powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności
za skutki spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
18. O możliwości wykorzystania piłek, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, itp. w basenie, decydują
pracownicy Ośrodka, biorąc pod uwagę liczebność Użytkowników.
19. Ośrodek wraz z basenem jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się
na jego terenie. Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również
na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, w tym zgodności zachowania
z Regulaminem, itp.
20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się
Użytkowników obiektu do zasad określonych w Regulaminie.
21. Użytkownicy korzystają z kompleksu basenowego wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy na własne ryzyko.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe
oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów
wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników.
23. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Ośrodka. W przypadku zaniechania tego czynu,
Użytkownicy tracą prawo do roszczeń odszkodowawczych.  
24. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kompleksu basenowego.
25. W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin Ośrodka Balticus.

 

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE